Search
Close this search box.

Garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija skirta UAB „Jusena“ parduotuvėje pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo talone.

Nemokamas remontas arba nekokybiškų dalių pakeitmas atliekamas toms prekėms, kurių identifikavimo pažymėjimas yra aiškiai bei teisingai užpildytas, ir kurios turi išsaugotą pirkimo kvitą. Nepateikus ankščiau paminėtų dokumentų, arba tuo atveju, kai juose trūksta informacijos arba pateikta informacija yra neįskaitoma, UAB „Jusena“ turi teisę atsisakyti teikti nemokamą prekės remontą arba detalių pakeitimą.

UAB „Jusena“ pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.

RIBOTA GARANTIJA
Visoms prekėms, kurioms gamintojas suteikia garantiją, yra taikomi gamintojo numatyti garantiniai terminai. Garantinis terminas nurodomas prie prekės aprašymo.  
 • Garantinis laikotarpis- 24 mėn. nuo pardavimo datos, su sąlyga, kad gedimas neatsirado dėl netinkamo naudojimo.
 • Suteikiama 12 mėn. garantija nuo prekės pardavimo datos: maitinimo elementams, baterijoms, akumuliatoriams.
 • Garantija netaikoma gaminio priedams ir sunaudojamoms, nusidėvinčioms dalims, pvz., korpusinėms dalims, ratams, purvasaugiams, apsauginei dangai ir pan.
 • Ši garantija netaikoma jei produktas netinkamai naudojamas, perdirbtas, atsitiktinai sugadintas, netinkamai laikomas ir sugadintas dėl naudojimo ant netinkamo paviršiaus arba dėl vandens poveikio.
 • Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš garantinio aptarnavimo centro, apmoka Pirkėjas.
Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami/netaikomi šiais atvejais
 1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
 2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
 3. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vandens, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;– dėl pašalinių objektų sukeltų trumpų sujungimų;
 4. Dėl tam neskirtų cheminių medžiagų naudojimo;
 5. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 6. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo; naudojimo ne pagal paskirtį;
 7. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
Garantinio aptarnavimo taisyklės
Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;
 1. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
 2. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;
 3. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
 4. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;
 5. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, – negalima pašalinti;
 6. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;
 7. Techninis aptarnavimas (baterijų, kitų detalių pakeitimas) yra už nustatytą mokestį atliekamas servise, vartotojui pageidavus;
 8. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.
 9. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB „Jusena“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.
Dėmesio draudžiama
 1. Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
 2. Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.
 3. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.
 4. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.
Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas nemokamu, geru patarimu. Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų.